Hästegravedalen

Kölviken, längst uppe i norra Dalsland

Här finns rikligt med asp och död ved. Flera rödlistade arter som är knutna till naturskog t ex aspfjädermossa. Man kan också hitta torrakor med brandljud dvs träd eller stubbar med märken efter en skogsbrand för länge sedan.

Lars Eric Fjellman