Bokullen

En riktig gammelskog

På Bokullen finns granskog som är över hundra år gammal tillsammans med asp, rönn, sälg och björk. På krönet växer gles hällmarkstallskog. Blylav, lunglav och andra sällsynta lavar finn i de norra sluttningarna.

Lars Eric Fjellman